१०.   आर्थिक पक्ष

१०.   आर्थिक पक्ष

१०.१. सरकारी स्रोत, वैदेशिक सहयोग र ऋण, तथा गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी नै समग्रमा यस राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, कार्यान्वयनका मुख्य आधार हुनेछन् । यस नीतिको कार्यान्वयनको लागि वनाइने योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था तत् तत् समयमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।