११.   अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

११.   अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

११.१    जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको प्रत्येक तहमा नियमितरूपले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्न चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरी व्यवहारमा ल्याएको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तथा सङ्घीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसमेतलाई ध्यानमा राखी प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिने     छ ।

११.२    अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत सहयोगी हुने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।

११.३ नीति कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन गर्दै मूल्याङ्कनवाट प्राप्त नतिजाका आधारमा नीतिलाई परिमार्जन गरिनेछ ।