१३.   जोखिमहरू

१३.   जोखिमहरू

१३.१    जनसङ्ख्या नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक, मानवीय र भौतिक स्रोतहरू उपलब्ध नहुने सम्भावना हुनेछ ।

१३.२ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको क्षेत्र वहुपक्षीय सरोकारको विषय भएकोले सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग र सहकार्य विना यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

१३.३    यो नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्तिको उपलव्धता र सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता       पर्दछ ।