१४. नीतिमा परिमार्जन

१४. नीतिमा परिमार्जन

राज्य पुर्नसंरचना हुँदा संघीय संरचना अनुरूपका सरकारको दायित्व भित्र पर्ने गरी छुट्टयाई यस नीतिको परिमार्जन गर्न पर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ ।