१५. वाधा, अड्काउ फुकाउने

१५. वाधा, अड्काउ फुकाउने

यस नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै वाधा अड्काउ परेमा वा विवाद उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस नीतिको व्याख्या गरी वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।