२. उद्देश्यहरु

२. उद्देश्यहरु

२.१ विभिन्न बालीको आवश्यक गुणस्तरीय तथा परिमणात्मक बीउ बिजन सुव्यवस्थित रुपले उपलब्ध गराउने ।
२.२ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ।
२.३ विद्यमान अन्तराष्ट्रिय विश्व व्वयापारलाई दृष्टिगत गरी बीउ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने ।
२.४ नेपालको आफ्नै विशेषतापूर्ण बीउहरुको आनुवांशिक चरित्रलाई अक्षुण र सुरक्षित राख्ने तथा सो उपरको अधिकार सुरक्षण गर्ने काममा अन्य सम्बन्धित निकायसित समन्वय गर्ने ।