३. परिभाषा

३. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नीतिमा
(क) “आयातकर्ता” भन्नाले कुनै विदेशी मुलुकबाट नेपाल अधिराज्य भित्र रासायनिक मल आयात गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नीति” भन्नाले मल नीति, २०५८ लाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “निजी क्षेत्र” भन्नाले सरकारी क्षेत्र बाहेकका मलको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र समेत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “विक्रेता” भन्नाले कानून अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएका मलको थोक वा खुद्रा विक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “मल” भन्नाले प्राङ्गारिक, रासायनिक तथा जिवाणु युक्त मल सम्झनु पर्छ ।
(च) “रासायनिक मल” भन्नाले वोट विरुवालाई पोषक तत्व उपलब्ध गराउन माटो वा वोट विरुवामा प्रयोग गरिने कुनै पनि ठोस वा तरल रासायनिक पदार्थ सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्राङ्गारिक मल” भन्नाले वोट विरुवालाई पोषक तत्व उपलब्ध गराउन माटोमा सिधै प्रयोग गरिने वनस्पति र / वा पशु जन्य कुहिएर बनेको कार्वन युक्त पदार्थ सम्झनु पर्छ ।
(ज) “जिवाणुयुक्त मल” भन्नाले वोटविरुवालाई पोषक तत्व उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने नाइट्रोजन, फोस्फोरस र कार्वन चक्रसँग सम्बन्धित जिवित वा सुषुप्त सुक्ष्म जिवाणु भएको ठोस वा तरल पदार्थ सम्झनु पर्छ ।