४. उद्देश्यहरु

४. उद्देश्यहरु

माटोको उर्वराशक्ति सुधारबाट कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई योगदान पु¥याउने उद्देश्यबाट यो नीति निर्देशित छ । विशेषतः यो नीतिको उद्देश्य निम्न अनुसार हुने छ ः
१. मलको उपयोगमा वृद्धि ल्याउन नीतिगत सुधार तथा पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने ।
२. मलको कुशल एवं सन्तुलित प्रयोग गर्न एकीकृत बाली पोषण व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।