अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।८।४।४

संशोधन गर्ने ऐन
१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८                                       २०४९।२।२।६

२. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९                                          २०५९।४।३०

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                                                  २०६३।६।२८

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                           २०६६।१०।७

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                       २०७२।११।१३

 

२०४८ सालको ऐन नं. ३३

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।