३. नीतिको उद्देश्य

३. नीतिको उद्देश्य

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोगीको रुपमा स्थापित गर्ने गरी सीमित राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्नु प्रस्तुत नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।