७. हाल बिभिन्न व्याण्डमा उपलब्ध रेडियो फ्रिक्वेन्सी र बाँडफाँडको अवस्था

७. हाल बिभिन्न व्याण्डमा उपलब्ध रेडियो फ्रिक्वेन्सी र बाँडफाँडको अवस्था

हाल बिभिन्न व्याण्डमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ । सो बमोजिम हाल केही फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड भैसकेकोले कुनै सेवा प्रदायकलाई थप गर्न सकिने अवस्था  छैन । केही फ्रिक्वेन्सी थप गर्न सकिने देखिन्छ भने कुनै फ्रिक्वेन्सी हालसम्म बाँडफाँड नभएको वा कुन सेवामा प्रयोग गर्ने भनी निर्धारण नभएको अवस्था छ ।

 

S. No. Frequency Band Bandwidth Technology
1 800 MHz 824-841.25 MHz paired with 869886.25 MHz (2×17.25 MHz) CDMA

 

2 900 MHz 887.6-915 MHz paired with 932.6960 MHz (2×27.4 MHz) GSM
3 1800 MHz 1710-1755 MHz paired with 18051850 MHz (2×45 MHz) GSM
4 2100 MHz 1960-1980 MHz paired with 21502170 MHz (2×20 MHz) IMT-2000
5 2300 MHz 2300 MHz- 2400 MHz (100 MHz) IMT Advanced
6 2600 MHz 2500 MHz- 2690 MHz (190 MHz) IMT Advanced
7 1900 MHz 1850-1880 MHz paired with 19301960 MHz (2×30 MHz) CDMA