८. फ्रिक्वेन्सी स्थानान्तरण वा हेरफेर (Frequency Refarming)

८. फ्रिक्वेन्सी स्थानान्तरण वा हेरफेर (Frequency Refarming)

हाल वितरण भएको वा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीलाई देहाय बमोजिम स्थानान्तरण वा हेरफेर गरिनेछः–

क. 1900 MHz Band मा सञ्चालन गरिएको CDMA प्रविधिलाई बिस्थापित गरिनेछ ।    यसरी विस्थापित गरिए पछि GSM 1800 MHz मा 2×30 MHz  फ्रिक्वेन्सी थप    उपलब्ध हुनेछ र 2100 MHz Band (WCDMA-3G)  मा थप 2×40 MHz  फ्रिक्वेन्सी      उपलब्ध हुनेछ ।

ख. हाल  CDMA 800 MHz मा उपलब्ध रहेको 4.25  MHz फ्रिक्वेन्सी GSM 900 मा प्रयोग      हुन सक्ने भएकोले GSM सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

ग. यसरी फ्रिक्वेन्सी स्थानान्तरण वा हेरफेर गर्दा हाल सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेको सेवा     तथा त्यसको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्न दिइने छैन ।