१३. लिमिटेड मोबिलिटी तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको निमित्त रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण

१३. लिमिटेड मोबिलिटी तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको निमित्त रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण

क.         हाल सञ्चालनमा रहेका लिमिटेड मोबिलिटी सेवा वा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत         दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ग्राहक संख्याकोट आधारमा तल दिइएको तालिका बमोजिम           फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ । यसरी प्रदान गरिने फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा भने            मोबाइल वा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि कायम गरिएको न्युनतम          फ्रिक्वेन्सी अर्थात GSM 900 MHz band  मा 2×6 MHz  वा GSM 1800 MHz band मा             2×9 MHz  वा CDMA 800 MHz band मा 2×2.5 MHz कायमगरिएको छ।त्यस्ता सेवा     प्रदायकहरुलाई नयाँ व्याण्डमा कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छैन ।कसैलाई             सो भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको भए आधारभूत टेलिफोन सेवाको पहिलो           अनुमतिपत्र जारी भएको एक महिनाभित्र फिर्ता गरिनेछ ।

 

S.N. BW (MHz)

(Sum of low and high frequencies)

Subscribers ‘000
Total Incremental Subscribers per MHz (paired)
1 2×1
2 2×2 50 25
3 2×3 200 150
4 2×4 400 200
5 2×5 600 200
6 2×6 900 300

 

ख.    CDMA 2G Subscriber Linked Bandwidth

Carriers BW (MHz)

(Sum of low and high frequencies)

Subscribers ‘000
Total Incremental Subs per MHz (paired)
1 2×1.25 250 250
2 2×2.5 500 250
3 2×3.75 2000 1500
4 2×5 4000 2000