१२. रेडियो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी व्यवस्था

१२. रेडियो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी व्यवस्था

देहायको फ्रिक्वेन्सी देहाय बमोजिम बढाबढ गरिनेछ–

क.         3G सेवाको दफा ७ बमोजिम हेरफेर तथा स्थानान्तरण पछि उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सी  देहाय बमोजिम बढाबढ गरिनेछः–

१.        आधारभूत टेलिफोन सेवाको कम्तीमा दुईवटा अनुमतिपत्र जारी भएको तीन महिनादेखि छ महिनाभित्रमा 3G को फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया सम्पन्न      गरिनेछ ।

२.       बढाबढको निमित्त 3G मा उपलब्ध 2×40 MHz (हाल वितरण भएको 2×20    MHz कटाई) फ्रिक्वेन्सीलाई 10-10 MHz का दरले बढीमा ४ वटा थप       सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

३.       सो बढाबढमा तत्काल कायम रहेका आधारभूल टेलिफोन सेवाका अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरुले भाग लिन पाउनेछन् । यो नीति प्रारम्भ हुँदा 3G (2100             MHZ) को फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिसकेका सेवा प्रदायकले यो बढाबढमा भाग     लिन पाउने छैनन् ।

४.       बढाबढको निमित्त न्युनतम मूल्य प्रति MHz (Unpaired) रु. १ करोड  २० लाख कायम गरिएको छ ।

५.       त्यसरी बढाबढ गर्दा अधिकतम् कबुल भएको मूल्यलाई 3G को फ्रिक्वेन्सी    मूल्य कायम गरिनेछ ।

६.       यसरी कायम भएको मूल्य भुक्तान गर्न मञ्जूर गरी पहिलो वर्षको निमित्त सो    मूल्य बढाबढ स्वीकृत भएको तीस दिनभित्र भुक्तान गर्ने बढाबढमा भाग लिने           सेवा प्रदायकलाई सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ । सो बढाबढबाट मूल्य   कायम भएको तीस दिनभित्र सो भुक्तान नगर्ने सेवा प्रदायकलाई सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छैन ।

७.       यो नीति प्रारम्भ हुँदा 3G (2100 MHZ) को फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिसकेका सेवा प्रदायकले पनि माथि उपखण्ड (६) बमोजिम बढाबढ स्वीकृत भएको तीस दिनभित्र माथि उपखण्ड (५) बमोजिम कायम भएको मूल्य भुक्तान    गर्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिइनेछ ।

८.       उपखण्ड (६) बमोजिम फ्रिक्वेन्सी प्राप्त नगर्ने सेवा प्रदायकलाई यस खण्ड     बमोजिम बढाबढ सम्पन्न भएको १२ महिनापछि 3G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएमा            माथि उपखण्ड (५) बमोजिम कायम भएको मूल्य लिई 3G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध     गराइनेछ । तर बढाबढमा भाग लिई माथि उपखण्ड (६) बमोजिम तीस      दिनभित्र रकम भुक्तान नगर्ने सेवा प्रदायकलाई 3G को फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध      गराइने छैन ।

९.       तत्काल उपलब्ध प्रविधि बमोजिम 800 MHZ, 900 MHZ  र  1800 MHz        band  मा 3G वा अन्य कुनै नयाँ सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएमा सो को      निमित्त यस नीति बमोजिम तोकिएको दस्तूरको 1.5 गुणा दस्तूर असूल गरी   त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

१०.    यो नीति लागू भएको एकवर्ष   भित्रमा यस उपखण्ड (क) को (१) बमोजिम आधारभूत टेलिफोन सेवाको    दुईवटा अनुमतिपत्र जारी हुन नसकी बढाबढ हुन नसकेमा तत्काल कायम     रहेका मोबाइल सेवा र आधारभूत टेलिफोन    सेवा प्रदायकलाई यस उपखण्डको (४) बमोजिम तोकिएको दस्तूर लिई      3G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ ।

ख.       BWA 2300 को फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धमा देहायको प्रक्रिया अपनाइनेछः–

१.       यसमा प्रविधि तटस्थ नीति अपनाइनेछ र यो व्याण्डको मूल्य बढाबढको   माध्यमबाट कायम गरिनेछ । यो व्याण्डमा तत्काल उपलब्ध प्रविधि अनुरुपका   सबै सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

२.       सो व्याण्डमा उपलब्ध भएको कूल 100 MHz फ्रिक्वेन्सी व्याण्डलाई 30– 30 MHz का तीन वटा खण्डमा बिभाजन गरी वितरण गरिनेछ । एउटा     खण्ड नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई प्रदान गरिसकिएको छ । बाँकी दुई खण्ड मध्ये एउटा तत्काल कायम रहेका आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायक        वा मोबाईल  (voice) सेवा प्रदायकहरु मध्ये प्रतिस्पर्धा गराई र अर्को            इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच बढाबढ गराई वितरण गरिनेछ । हाल नेपाल             टेलिकमले प्राप्त गरेको 30 MHz  को मूल्य टेलिफोन वा मोबाइल सेवा          प्रदायक मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्ने सेवा प्रदायकले कबुल गरेको            मूल्यलाई कायम गरिनेछ । नेपाल टेलिकमले सो मूल्य सो फ्रिक्वेन्सी प्राप्त            गरेको मितिदेखि नै ३ महिनाभित्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ । समयमै दस्तूर भुक्तान      नगरेमा सो फ्रिक्वेन्सी तत्काल फिर्ता गरिनेछ ।

ग.       BWA/IMT-Advanced, 4G (2600 MHz/700MHZ, 3300 MHz) को फ्रिक्वेन्सी देहाय बमोजिम बढाबढ गरिनेछः–

१.       यो नीति प्रारम्भ भएपछि यथासीघ्र 4G को फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।

२.       4G को फ्रिक्वेन्सी बढाबढ भैरहेका सेवा प्रदायक लगायत नयाँ सेवा प्रदायक              (निवेदक) समेत छनौट हुन सक्ने गरी गरिनेछ ।

३.       4G मा प्रविधि तटस्थ नीति अपनाइने भएकोले यसको सेवा प्रदायकको छनौट             मूलतः फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट गरिनेछ र यो व्याण्डमा तत्काल      उपलब्ध प्रविधि अनुरुपका सबै सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

४.       4G को सेवाको निमित्त छुट्याइने फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ, प्रत्येक सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सी, त्यसको न्युनतम मूल्य, बढाबढको प्रक्रिया        सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकहरुको व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी यो नीति प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र समिति समक्ष स्पष्ट             प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

घ.       फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धमा देहायको कार्यविधि अवलम्बन गरिनेछः–

१.       फ्रिक्वेन्सी बढाबढको काम यो नीति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकेका कुराहरुको अधिनमा रही नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले    गर्नेछ        ।

२.       फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ गर्दा देहायका कुराहरु उल्लेख गरी कम्तीमा ३५ (पैँतीस)    दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरुबाट २  (दुई) पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

क.     बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सीको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रममा रहेको      अवस्थिति बुझिने गरी फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको बिवरण ।

ख.      बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड वा व्याण्डहरुको संख्या ।

ग.       फ्रिक्वेन्सी व्याण्डको प्रयोग गर्न दिईने समयावधि ।

घ.      बढाबढ प्रक्रियामा भाग लिन चाहिने न्यूनतम योग्यता ।

ङ.       बढाबढ प्रक्रियामा प्रयोग गरिने न्यूनतम मूल्य ।

च.      बढाबढ सम्बन्धमा अपनाईने विधि, जस्तै एक चरणमा सम्पन्न हुने     बोलकबोल वा सिलबन्दी बढाबढ प्रक्रिया अथवा चरणबद्ध रुपमा हुने       भए के कति चरणमा सम्पन्न  हुने हो सो खुलाईएको बोलकबोल वा सिलबन्दी प्रक्रिया, वा यी प्रक्रिया मध्ये एक वा बढी समाबेश भएको      प्रक्रिया वा अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाइएको भए सो प्रक्रिया ।

छ.      अन्य आवश्यक कुराहरु ।

३.       बढाबढको निमित्त न्यूनतम मूल्य (Base Price or Reserve Price) तय गर्दा     समितिले कुनै अंक तोकेको भए सोही अंक तोकिने छ र त्यसरी नतोकिएकोमा   बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सी खण्ड वा सो सँग दाँज्न लायक फ्रिक्वेन्सी खण्डका     सम्बन्धमा नेपालको बजार र सो फ्रिक्वेन्सीको उपयोगिताको स्तरको आधारमा     नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले न्युनतम मूल्य कायम गर्नेछ ।