१५. रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुगमन व्यवस्था

१५. रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुगमन व्यवस्था

रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुगमनको निमित्त देहायको व्यवस्था गरिनेछः–

क.       रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको अनुगमन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार   प्राधिकरणले गर्नेछन् ।

ख.        अनुगमन कार्यमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको पूर्वाधार वा भौतिक साधनको  समेत प्रयोग गरिनेछ । अनुगमन कार्यमा संलग्न पूर्वाधारहरुको मर्मत संभार, स्तरउन्नति      तथा जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम लगायतको कामको लागि नेपाल दूरसञ्चार    प्राधिकरणको वित्तीय स्रोतको समेत प्रयोग गरिनेछ ।

ग.        रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम प्रविधि तथा   अभ्यासहरुको बारेमा नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा नियमित रुपमा संलग्न गरिनेछ ।

घ.        नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको आधारमा आपतकालिन    व्यवस्थापनको लागि निश्चित रेडियो फ्रिक्वेन्सी तोकी सबै सेवा प्रदायकहरुबाट सो      बमोजिम आपतकालिन दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था कायम गरिनेछ ।