१४. आधारभूत टेलिफोन सेवाको निमित्त फ्रिक्वेन्सी वितरण

१४. आधारभूत टेलिफोन सेवाको निमित्त फ्रिक्वेन्सी वितरण

आधारभूत टेलिफोन सेवाको निमित्त फ्रिक्वेन्सीको वितरण देहाय बमोजिम गरिनेछः–

क.    आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र  नवीकरण दस्तूर असूल उपर हुने कुराको सुनिश्चिता गर्न त्यस्ता सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको शुरु वर्ष देखि नै सो रकम प्राप्त हुने गरी यस दफा बमोजिमको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

ख.     आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तूर       वापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छ । यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रुपमा राखिएको छः–

१.  अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै     प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तान गर्नेः–

वर्ष रकम
पहिलो वर्ष पाँच करोड
दोस्रो वर्ष पाँच करोड
तेस्रो वर्ष दश करोड
चौथो वर्ष बीस करोड
पाँचौ वर्ष पैतीस करोड
छैठौं वर्ष पचास करोड
सातौं वर्ष एक अर्ब
आठौं वर्ष एक अर्ब पच्चीस करोड
नवौं वर्ष एक अर्ब पचास करोड
दशौं वर्ष दुई अर्ब

 

२.  अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्ष भुक्तान गरेपछि नवीकरण दस्तूर वापतको कूल रु. २० अर्ब १३ करोड मध्ये माथिको उपखण्ड (१) बमोजिम भुक्तान    गरेको रकम कटाई बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र     नवीकरण हुनेछ ।

ग.    ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुरुमा फ्रिक्वेन्सी तोक्दा ८० हजार ग्राहक संख्या             पुर्याएपछि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी GSM 900 मा 2.4 MHz फ्रिक्वेन्सी    उपलब्ध गराइएकोले सो शर्त यथावत कायम गरिनेछ र सोही बमोजिम आधारभूत       टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र          कम्तीमा ८० हजार ग्राहक संख्या पुर्याए पछि दफा १० बमोजिमको न्युनतम फ्रिक्वेन्सी       र तत्काल फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धताको आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ ।         तर त्यस्तो सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिएको २ वर्षभित्रमा कम्तीमा दुई लाख ग्राहक          संख्या पुर्याउन नसकेमा यस बमोजिम उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिई             साबिकको २.४ MHz  फ्रिक्वेन्सी मात्र कायम राखिनेछ ।

ङ.    आधारभूत टेलिफोन सेवाको निमित्त आवेदन गर्न योग्य सेवा प्रदायकले यो नीति प्रारम्भ             भएको एकवर्ष भित्र आवेदन नगरेमा सो को निमित्त छुट्याइएको न्युनतम फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुन सक्नेछ । त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी अन्य सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन           सकिनेछ ।