१६. फ्रिक्वेन्सी दस्तूर भुक्तानी प्रक्रिया

१६. फ्रिक्वेन्सी दस्तूर भुक्तानी प्रक्रिया

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी वापतको दस्तूर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमित रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असूल उपर  गरी सेवा प्रदायक अनुसार वितरण भएको फ्रिक्वेन्सी, असूल भएको फ्रिक्वेन्सी, बक्यौताको अवस्था समेतको विवरण संलग्न गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । फ्रिक्वेन्सी दस्तूर भुक्तानी देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

क.    प्रत्येक सेवा प्रदायकले Microwave Frequency र न्युनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तूर      प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ (छ) महिनाभित्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

ख.    न्युनतम फ्रिक्वेन्सी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम् फ्रिक्वेन्सी र VSAT को दस्तूर प्रत्येक आर्थिक वर्षको निमित्त सो आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ (तीन) महिनाभित्र अग्रिम     भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

ग.    माथि खण्ड (क) र (ख) को अवधिभित्र दस्तूर भुक्तान नगरेमा भुक्तान गर्न बाँकी   दस्तूरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तूर समेत लाग्नेछ ।

घ.    माथि खण्ड (ग) बमोजिम थप दस्तूर लाग्न शुरु भएको छ महिनासम्ममा पनि फ्रिक्वेन्सी   दस्तूर भुक्तान नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिइनेछ । भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तूर सरकारी     बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।