संवैधानिक परिषद (कार्यविधि) नियमावली, २०६८

संवैधानिक परिषद (कार्यविधि) नियमावली, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।०६।०६

संशोधनः
१. संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७२ – २०७२।०५।०७
२. संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ – २०७५।०५।०७

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संवैधानिक परिषद्ले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।