१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।