२. अभिलेख तयार गर्नुपर्ने पदहरु

२. अभिलेख तयार गर्नुपर्ने पदहरु

परिषद्‌बाट संविधान बमोजिम पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि अभिलेख राख्नुपर्ने पदहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश,
(ख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु,
(ग) महालेखापरीक्षक,
(घ) लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ङ) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरु,
(च) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(छ) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ज) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(झ) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ञ) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ट) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ठ) मधेसी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,
(ड) थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु,

(ढ) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु ।