३. अभिलेख तयार गर्ने कार्यविधि

३. अभिलेख तयार गर्ने कार्यविधि

(१) सचिवालयले ऐनको दफा ४ बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टा छुट्टै अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनका लागि इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरुबाट देहाय बमोजिम विवरण पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेछः–

(क) जन्म मिति, शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव प्रमाणित गर्ने कागजातसहितको वैयक्तिक विवरण,
(ख) आफू नियुक्त हुन चाहेको संवैधानिक निकाय र पद,
(ग) आफू नियुतक्त हुन चाहेको पदसँग सम्बन्धित कार्यअनुभव र सोसँग मिल्दो
क्षेत्रमा आफुले पुर्याएको योगदानको संक्षिप्त टिप्पणी (पाचँ सय शब्दमा नबढाई),
(घ) नियुतक्त हुन चाहेको संवैधानिक पदमा नियुतक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा आफूले पुर्याउन सक्ने योगदान गर्नसक्ने सुधार र आवश्यक रणनीति (बढीमा पाँच सय शब्दमा) ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा संवैधानिक निकाय र रिक्त पदाधिकारिको पदसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदको लागि विवरण पेश गर्न चाहेमा सोको प्राथिमकतासमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरिने छैन ।

तर सो प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको विवरण सर्वोच्च अदालतसँग माग गरी सचिवालयमा अद्यावधिक गरिनेछ ।