४. अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेः

४. अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेः

(१) सचिवालयले पदाधिकारीको रिक्त पदमा परिषद्बाट सिफारिस हुनु अगावै आवश्यकतानुसार नियम ३ बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सचिवालयले अभिलेख अद्यावधिक गर्दा नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएका अभिलेखहरु संवैधानिक निकायको रिक्त पदको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छ, छैन जाँच गरी रीक्त नपुगेका र आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न नगर्ने व्यक्तिहरुको नाम अभिलेखमा समावेश गर्ने छैन ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवालय आफैले उपयुक्त व्यक्तिको नाम अभिलेखमा समावेश तथा अद्यावधिक गर्न सक्नेछ ।