५. अनलाइन फारम भरी पठाउन सकिने

५. अनलाइन फारम भरी पठाउन सकिने

(१) कुनै व्यक्तिले नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण सचिवालयमा उपस्थित भइ विधुतीय प्रतिसहित वझाउन वा सचिवालयको वेभसाईटमा राखिएको अनलाईन फाराम भरी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सचिवालयमा स्वंय उपस्थित भई विधुतीय प्रति वुझाउने व्यक्तिलाई त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको भरपाई दिनु पर्नेछ । अनलाइन फाराम भरी पठाउने व्यक्तिलाई अनलाइन मार्फत विवरण दर्ताृ भएको जनाउ दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।