६. सचिवालयले अभिलेख तयार गर्न

६. सचिवालयले अभिलेख तयार गर्न

(१) सचिवालयले यस नियमावली बमोजिम प्राप्त भएका विवरणहरु समावेश गरी अभिलेख तयार गर्नेछ । यसरी तयार भएको अभिलेख गोप्य राखिनेछ र परिषद्को प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि कसैलाई उपलब्ध गराइने छैन ।

(२) परिषद्ले सामान्यतः अभिलेखमा जनिएका नामावलीहरुमध्येबाट पदाधिकारीको पदमा उपयुक्त व्यक्तिको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।