प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

प्रमाणीकरण मिति

२०७६।०६।२४

प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।