६.    पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा

६.    पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा

यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सरह हुनेछ ।