१३.  पुनरावेदन खारेज नहुने

१३.  पुनरावेदन खारेज नहुने

सर्वोच्च अदालत वा अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा अदालतले सो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ ।