२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून तथा न्याय सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।