२. उद्देश्य

२. उद्देश्य

२.१ पूर्वाधार सेवहरुको विकास र लगानीलाई निर्दैशित गर्दै सन्तुलित राष्ट्रिय शहरी स्वरुप हासिल गर्ने ।
२.२ स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध शहरी वातावरणको सृजनाद्धारा शहरी वासिन्दाहरुको जीवनस्तरमा सुघार ल्याउने ।
२.३ स्थानीय निकायलाई कानूनी रुपमा अधिकार रुपमा अधिकार सम्पन्न र संस्थागत रुपमा सक्षम वनाउदै शहरी विकासमा क्रियाशील निकायहरु बीचको समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि गरी शहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने ।