३. रणनीति

३. रणनीति

३.१ उद्देश्य २.१ (सन्तुलित राष्ट्रिय शहरी स्वरुप) प्राप्त गर्ने रणनीतिः
३.१.१ उद्योग व्यवसाकिो स्थापन गर्दा तथा भौतिक पूूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दा पिछडिएको विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।
३.१.२ उद्योगको प्रकृतिको आधारमा उपयुुक्त स्थानमा उद्योगको स्थापना गर्न ।
३.१.३ तराई तथा हिमाली क्षेत्रकावीचको अन्तरसम्बन्ध सुुदृढ गर्दै उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकास गर्ने
३.१.४ हरेक विकास क्षेत्रमा औद्योगिक र व्यापारिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक संरचनालाई मजबुुत तुल्याउन आवश्यक पूूर्वाधाुरको विकास गरी क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको विकास गर्ने ।
३.१.५ पूूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग छेउँमा द्रुुततर रुपमा विकासित हुँदै गरेका शहरी केन्द्रहरुलाई मध्यमस्तरका शहरी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
३.१.६ पूूर्वाधार सेवाहरुमा निजी लगानी तथा निजी–सहकारी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यकता अनुुरुप वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने ।
३.१.७ काठमाडौं उपत्यकालाई प्राकृतिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय र राजनीतिक राजधानी शहरको रुपमा संरक्षण र विकास गर्ने र यो सोच सँग मेल नखाने विकासका क्रियाकलापहरुलाई उपत्यका बाहिरका शहरी केन्द्रहरुमा प्रोत्साहित गर्ने ।
३.१.८ नगरोन्मुुख ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पुूर्वाधार विकास एंव सामाजिक सेवामा सम्वद्ध निकायहरु वीच समन्वय कायम गर्दै भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धको माध्यमबाट शहर–ग्रामीणअन्तरसम्बन्धलाई अभिवृद्धि एंव सुुदृढ गर्ने ।

३.२ उदेश्य २.२ (स्वच्छ एंव समृद्ध शहरी वातावरण) प्राप्त गर्ने रणनीतिः
३.२.१ स्थानीय निकायहरुलाई योजनावद्ध शहरी पूर्वाधार एंव सेवा सुविधाको विकाससमा आवश्यक सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्दै ती निकायहरुका शहरी क्रियाकलापलाई स्वीकृत आवाधिक र वार्षिक योजना वमोजिम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा निर्देशित गर्ने ।
३.२.२ शहरी पूर्वाधार सेवाहरुको विकासका लागि विविध वित्तीय स्रोतको पहिचान गरी सो को प्रयोग गर्ने ।
३.२.३ सार्वजनिक यातायातमा वातावरणीय रुपमा कम हानीकारक प्रणाली तथा साधानहरुलाई प्रोत्साहन दिने ।
३.२.४ शहरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा शहरका साँस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामाजिक विशेषताहरुको संरक्षणमा विशेष योगदान दिने ।
३.२.५ घर जग्गाको आपूर्तिमा आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गको समेत पहुँच हुनेगरी सुलभ घर जग्गाको आपूर्ति व्यवस्था विकास गर्ने ।
३.२.६ प्राकृतिक स्रोत तथा पराम्परागत भौतिक संरचनाको संरक्षण र सो को दिगो प्रयोगद्वारा सन्तुलित नगर तथा टोलको विकास गर्ने ।
३.२.७ शहरी क्रियाकलापको सञ्चालन तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा वातावरण संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता दिई स्वस्थ शहरको विकास गर्ने ।
३.२.८ प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको ह्रासलाई रोक्न एंव पूर्वाधार सेवामा हुने लगानीलाई कम गर्न छरिएर हुने  बस्ती विकासलाई निरुत्साहित गर्दै पूर्वाधार सेवासम्पन्न घना नगर तथा बस्तीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै ।
३.२.९ संभावित प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जीउ धनको नोक्सानीलाई कम गर्न स्थानीय निकायहरुले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन योजना ९म्ष्कबकतभच  बनाई लागू गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने ।
३.२.१० स्थानीय संभाब्यता र अबसरहरुमा आधारित आर्थिक विकासका विविध क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने ।
३.२.११ अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप एंव रोजगारीलाई शहरको आर्थिक विकासमा आवद्ध गराउने ।

३.३ उद्देश्य २.३ (प्रभावकारी शहरी व्यवस्थापन) प्राप्त गर्ने रणनितीः
३.३.१ स्थानीय निकायहरुलाई शहरी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा विकास गर्ने र तिनीहरुको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्ने ।
३.३.२ शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सम्वद्ध केन्द्रीय सरकारी निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
३.३.३ भौगोलिक निकटता, एकै प्रकारको प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोत एंव अन्य क्रियाकलापमा एकअर्कासँग प्रत्यक्षतः सम्वन्धीत रहेका शहरी केन्द्रहरुका वीचमा एकीकृत एंव सामुहिक दृष्टिकोणमा आधारित स्थानीय शहरी व्यवस्थापनको विकास गर्ने ।
३.३.४ एकीकृत शहरी योजना निर्माण तथा अनुगमन प्रकृया अवलम्वन गर्न आवश्यक कानूूनी तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
३.३.५ गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर निश्चित भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता भएको शहरी केन्द्रलाई मात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने परिपाटिको थालनी गर्ने ।