१२. अनुगमन र मूल्यांकन

१२. अनुगमन र मूल्यांकन

वार्षिक र आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको केन्द्रीय अनुगमन महाशाखाले र आफ्नै वार्षिक तथा आवधिक योजना र कार्यक्रमहरूको अनुगमन विषयगत मन्त्रालयहरूको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले गर्नेछ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सो मन्त्रालयले बालबालिकासँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसै गरी बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले गर्नेछ । जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति र गाउँ तथा नगरस्तरमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा एउटा संयुक्त समूह बनाई बालबालिका सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ । यी निकायहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता क्रमशः अभिबृद्धि गरिनेछ ।