१३. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

१३. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

यस नीतिमा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई शिक्षा ऐन र नियमावली, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावली र कुनै विषयमा छुट्टै कानून बनाई कानूनी स्वरुप प्रदान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।