१४. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

१४. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

प्रत्येक पाँच वर्षमा नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयताको स्वतन्त्र रुपमा मूल्याङ्कन गरी नीतिमा समामयिक पुनरावलोकन तथा सुधार गरिनेछ ।