६. लक्ष्य

६. लक्ष्य

स्वास्थ्य सेवा, कार्यक्रम र स्वस्थ व्यवहार प्रवद्र्धन, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग वृद्धि गरी आम नागरिकको स्वस्थ जीवनयापन कायम गर्ने स्वास्थ्य सञ्चार नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।