७. उद्देश्यहरु

७. उद्देश्यहरु

स्वास्थ्य सञ्चार नीतिका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन् :-

७.१आमनागरिकको स्वास्थ्य चेतना र ज्ञान अभिवृद्धि तथा स्वस्थ व्यवहार प्रवर्द्वन गर्न आधुनिक तथा परम्परागत सञ्चारका बहुमाध्यम र तरिकाहरूलाई व्यापक र समानुपातिक रूपमा परिचालन र प्रयोग गर्ने,

७.२ व्यक्ति, समुदाय, सम्बन्धित संघसंस्था र सञ्चार माध्यमहरूसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई चुस्त बनाई केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र समुदायसम्म स्वास्थ्य सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुदृढीकरण, विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने,

७.३ स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रमहरूलाई केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त श्रोत सृजना, एकीकरण र परिचालन गर्ने,

७.४ स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयका सन्देश वा सूचना र सामग्रीहरूको गुणस्तरीयता, शुद्धता, आधिकारिकता, एकरूपता र उपयुक्तता कायम गरी अनधिकृत प्रचारप्रसार र दोहोरोपना रोक्ने,

७.५ गुणस्तरीय, सही, आधिकारिक, एकरूपता, उपयुक्त सन्देश वा सूचना, सामग्री र कार्यक्रमहरू विकास, उत्पादन र प्रचारप्रसार गर्न स्वास्थ्य सञ्चार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

७.६ स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाको पहुँचबाट बञ्चित भएका नागरिकहरूसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सन्देश वा सूचना उपयुक्त माध्यम तथा तरिकाबाट प्रदान गर्ने ।