१०. संस्थागत संरचना

१०. संस्थागत संरचना

यो नीति अरु स्वास्थ्य विषयगत सबै स्वास्थ्य सञ्चार नीति तथा रणनीतिहरूको मूल नीति हुनेछ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र यो नीतिको समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको केन्द्रिय निकाय हुनेछ । क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र गाउँ स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीहरू यो नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकारी निकायहरू हुनेछन् । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा (आवश्यकता अनुसार) देहाय बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चार उच्चस्तरीय, समन्वय र प्राविधिक समितिहरू गठन गरी यो नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने छ :-

१०.१ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, विषयगत सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका निकाय, बाह्य विकासका साझेदार संस्थाहरू र सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ लगायत सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सञ्चार नीति निर्देशन समिति रहनेछ । यस समितिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन, समीक्षा र निर्देश समेत गर्नेछ ।

१०.२ उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सञ्चार निर्देशन समितिले गरेका निर्णयहरू र नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न केन्द्रको हकमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशकको अध्यक्षतामा र क्षेत्र, जिल्ला र आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नेतृत्वमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ लगायत सरोकारवालाहरू सम्मिलित स्वास्थ्य सञ्चार समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

१०.३ सबै सरकारी वा निजी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका निकाय वा बाह्य विकासका साझेदारहरू वा सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रचारप्रसार ल्याउने स्वास्थ्य सन्देश वा सूचना वा सामग्रीहरूलाई पचार प्रसारका लागि सहमति दिने सिफारिस गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशकको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ लगायत सरोकारवालाहरू सम्मिलित स्वास्थ्य सञ्चार प्राविधिक समिति गठन गरिनेछन् । विशेषज्ञता, क्षमता र आवश्यकतालाई विचार गरी केन्द्रको समन्वयमा क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सञ्चार प्राविधिक समिति गठन गर्न सकिनेछ ।