११. आर्थिक पक्ष

११. आर्थिक पक्ष

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति र यस अन्तरगतका कार्यक्रमहरू केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट वार्षिक कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने बजेटनै मुख्य आर्थिक श्रोत हुनेछ । यो नीति कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत परिचालन गरिनेछ । स्थानीय सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वास्थ्य सञ्चार क्षेत्रमा बजेट छुट्याई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल र प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने निजी, सामुदायिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका निकाय र बाह्य विकासका साझेदार संस्थाहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूबाट पनि आर्थिक श्रोत संयोजन र सृजना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र परिचालन गरिनेछ ।