१२. कानूनी व्यवस्था

१२. कानूनी व्यवस्था

स्वास्थ्यका लागि हानिकारक व्यवहार वा वस्तुहरू लगायत सार्वजनिक रूपमा जथाभावी स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाहरू प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाहरू प्रचार प्रसार प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा सञ्चारका लागि यो नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ । यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरी विषयगत एवं क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यो नीति कुनै ऐन, नियम र नीतिसँग बाझिने भएमा संशोधनका लागि प्रकृया थालनी हुनेछ । यो नीति अन्तरगतका रणनीति वा कार्यनीति कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा त्यस्ता रणनीति वा कार्यनीतिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुरूप पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा सुधार गर्न सकिनेछ ।