१३. अनुगमन र मुल्याङ्कन

१३. अनुगमन र मुल्याङ्कन

स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन स्वास्थ्यसञ्चार नीतिको एउटा अनिवार्य पक्ष हुनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्तरगतका निकायहरू समेतलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्दै आवश्यक संयन्त्रको विकास गरी नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी गतिविधिहरू देहाय बमोजिम हुनेछन :-

१३.१ स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाहरू प्रचार प्रसारका हरेक क्रियाकलापहरू योजना मुताविक अनुगमन, सुझावहरू संकलन, विश्लेषण गरी र यसको परिणाम अनुसार स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधारहरू गरिनेछन् ।

१३.२ सरकारका केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहका स्वास्थ्य सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रम अनुगमनका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिनेछ । केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका रेकर्डिङ, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गरिनेछ ।

१३.३ स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रम विकास गर्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान, धारणा र व्यवहार पहिचान गर्न, कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ । स्वास्थ्य सञ्चार कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सञ्चार सर्भिलेन्स कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन      गरिनेछ ।

१३.४   स्वास्थ्य सञ्चारको अनुगमन र मूल्यांकनलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जनस्तरबाट अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकसित गरिनेछ ।