१४. जोखिम

१४. जोखिम

प्रस्तुत नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सामना गर्नु पर्ने जोखिमलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

१४.१ विभिन्न निकायबाट समन्वय विना, अपारदर्शी र अनधिकृत रूपमा गरिरहेको स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाहरूको प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्ने,

१४.२ स्वास्थ्य सञ्चारमा आमजनताको रुची र चासो अभिवृद्धि गर्ने,

१४.३ स्वास्थ्य सन्देश वा सूचना र सामग्रीहरूमा गुणस्तरीयता कायम राख्ने र त्यसमा लक्षित समूहको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

१४.४ श्रोत, साधनको उपलब्धता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

१४.५ प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,

१४.६लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य सञ्चारकर्मीको उपलब्धता,

१४.७ अन्तरनिकायगत समन्वय प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध साझेदार निकायहरूको आवश्यक सहयोगको अपेक्षा निरन्तर कायम रहने ।