भाग एक परिचय

भाग एक परिचय

१. नाम र प्रारम्भ
यो नीतिको नाम “विकास सहायता नीति, २०७१” रहेको छ ।
यो नीति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।

२. दीर्घकालीन सोच
विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै नेपाललाई एक समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरित गर्न सहयोग पुर्याउनु यो नीतिको दीर्घकालीन सोच हुनेछ ।

३. मूल लक्ष्य
राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्दै अधिकतम लाभ लिने हिसाबले विकास सहायता परिचालन गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु यो नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ ।

४. उद्देश्य
यो नीतिका उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम हुनेछन्ः

(क) वाह्य स्रोतको परिचालन गरी आवधिक विकास योजनामा उल्लेखित विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु,
(ख) विकास सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा गर्न सघाउ पुर्याउनु,
(ग) सहायताको सही मूल्य प्राप्त गरी विकास प्रभावकारिता हासिल गर्नु, र
(घ) विकास सहायता प्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुर्याउनु ।

५. रणनीति

(क) फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी घटाउने राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अधिक प्रतिफल पाउनेगरी विकास सहायताको परिचालन गर्ने,
(ख) छनौटपूर्णरुपले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायताको परिचालन गरी यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने,
(ग) जलविद्युत र सडक जस्ता पुर्वाधारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण,पर्यटन,उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने,
(घ) हालसम्म हासिल भएका सामाजिक विकास तथा मानव विकास सूचकाङ्क एवम् सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उपलब्धिलाई दीगो तुल्याउन र सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न एव्म दीगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको परिचालन गर्ने,
(ङ) उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोगबाट निजी लगानी र व्यापारका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्दै तीब्र वृद्धि हासिल गर्ने,
(च) सहायता प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्र, आक्रा कार्ययोजना, बुसान प्रतिबद्धता र मेक्सिको बैठक समेतका उच्चस्तरीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप विकास सहायताको परिचालन गर्ने,
(छ) राष्ट्रिय क्षमता विकास र ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान पुर्याउने खालका विकास सहायता सुनिश्चित गर्ने र विकास सहायतालाई पारदर्शी ढंगले देशको राष्ट्रिय प्रणालीको माध्यमबाट उपयोग गर्ने,
(ज) विकास सहायताको खण्डीकरणलाई घटाउन र उच्च खर्चमा कटौती गर्न विकास सहायताको न्युनतम सीमा राख्ने,
(झ) क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने,
(ञ) आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कार्यमा विकास सहायताको उपयोग गर्ने,
(ट) सहायता सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, विकास सहायताको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र आम जनतामा सहायता सम्बन्धी सूचनाहरू प्रवाह गर्नेछ ।