भाग चार कर छुट तथा प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी व्यवस्था

भाग चार कर छुट तथा प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी व्यवस्था

१. विकास सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गरिने छैन,

२. सम्झौतामा भएको करछुटको व्यवस्था वमोजिम कर प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ,

३. सम्झौतामै उल्लेख भएको अवस्था र आन्तरिक स्रोतबाट प्रवन्ध गर्न नसकिएका परियोजनाहरूको हकमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहीकर छुट प्रदान गर्न सकिनेछ । तर स्थानीय खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करछुटको लागि भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम कर फिर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ,

४. आय तथा मुनाफामा लाग्ने कर विकास सहायताको अंश नमानिने हुँदा यस सम्बन्धमा प्रचलित कर सम्बन्धी कानुन लाग ुहुनेछ,

५. विकास सहायता संलग्न भएको आयोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार, कर्मचारी र तिनका आश्रितलाई निःशुल्क गैरपर्यटकीय प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराइने छ,

६. छुट्टै सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा काम गर्ने विदेशी स्वयंसेवकहरूलाई निःशुल्क गैरपर्यटकीय प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराइनेछ ।