भाग छ खारेजी रबचाउ

भाग छ खारेजी रबचाउ

१. विकास सहायता नीति, २०७१ लागु भएको मितिबाट वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ खारेज गरिएको छ,
२. वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ वमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू यसै नीतिअन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।