१.३ दृष्टिकोण

१.३ दृष्टिकोण

मुलुकमा जल उत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक हानी नोक्सानीलाई उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जाने यस नीतिको दृष्टिकोण  रहेको छ ।