१.४ अवधारणा

१.४ अवधारणा

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति देहाय बमोजिमको अवधारणामा आधारित रहेको छः
१.४.१ जल उत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित भौतिक तथा आर्थिक हानी नोक्सानीलाई तटबन्ध, स्पर, चेकड्याम,वायोइन्जिनियरिङ्क तथा अन्य उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जनसहभागितामूलक पद्धति अपनाई न्यूनीकरण गर्दै जाने ।
१.४.२ जल उत्पन्न प्रकोपन्यूनीकरणका लागि निर्माण भएका संरचनाहरुको आवश्यकता अनुसार मर्मत संभार तथा पुनस्र्थापना गर्ने ।
१.४.३ जनसंख्या बृद्धि, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, अबैज्ञानिक भू–उपयोग तथा जलजन्य प्रकोपका कारण जलाधार, वस्तीटार, ठुला पूर्वाधारहरु (राजमार्ग र अन्य समुदाय वसोवास गर्ने क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको अध्ययन गरी अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
१.४.४ विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरुप आपतकालीन नदी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा उपयुक्त प्रविधिको अवलम्वन गरी त्यसमा स्थानीय निकायको संलग्नता बृद्धि गर्ने।
१.४.५ नदी तथा पहिरो नियन्त्रण/व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्न संस्थागत सुदृढीकरण तथा जनशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने ।