१.६ नीति

१.६ नीति

माथिका उद्देश्य प्राप्तिको लागि देहायका नीति अवलम्वन गरिनेछः
१.६.१ बाढी, पहिरो जस्ता जल उत्पन्न प्रकोपहरुको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुका साथै नदीको जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षणको कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१.६.२ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु प्राथमिकताको आधारमा गुरु योजना अनुरुप अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी सम्वन्धित प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूह समेतको सहभागितामा संचालन गरिनेछ ।
१.६.३ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी बेसिनको अवधारणा अनुरुप गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका ठुला नदी र ठुला पहिरोका प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमहरु आन्तरिक तथा बाहृय स्रोत परिचालन गरी निर्माण गरिनेछ ।
१.६.४ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी आवश्यक पर्ने पूर्व सूचना प्रणाली र चेतावनी प्रणाली व्यवस्थापन कार्यमा जोड दिइनेछ ।
१.६.५ जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोखिमको आधारमा अति जोखिमपूर्ण क्षेत्र, जोखिमपूर्ण क्षेत्र, सामान्य जोखिमपूर्ण क्षेत्र र जोखिम रहित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सोहि अनुसार प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा सोहि अनुरुप वस्ती विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापका कार्यहरु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१.६.६ जोखिम रहित बगर तथा उकास जग्गाकोसमुचित उपयोग गर्न सकिनेछ ।
१.६.७ जोखिम रहित बगर तथा उकास जग्गा प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रले चाहेमा सो को उपयोग गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१.६.८ प्रकोप न्यूनीकरण र नियन्त्रण कार्यक्रमको तर्जुमा, निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय निकाय र प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी संलग्नता बढाउन जोड दिइनेछ ।
१.६.९ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायमा आधारित प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।
१.६.१० छिमेकी मुलुक भई बग्ने सीमा नदीहरुमा हुने डुवान तथा कटानको समस्यालाई दुवै मुलुकको आपसी समन्वय तथा समझदारीका आधारमा समाधान गरिनेछ ।
१.६.११ जल उत्पन्न प्रकोपसँग सम्वन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता तथा मापदण्डको पालना गर्न विद्यमान कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ ।
१.६.१२ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यको प्रभावकारिताका लागि नयाँ तथा उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, विकास तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
१.६.१३ प्रदेश र स्थानीय निकासंग समन्वय र सहकार्य गरीै ती निकायलाई जोखिम न्यूनीकरणमा परिचालन गराउन सकिनेछ ।
१.६.१४ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
१.६.१५ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा स्रोत, साधनको दोहोरोपना तथा व्यय हुन नदिने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
१.६.१६ यस नीतिमा उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।