१.९ नीतिको कार्यान्वयन व्यवस्था

१.९ नीतिको कार्यान्वयन व्यवस्था

यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिम उपाय अवलम्वन गरिने छः
१.९.१ यस नीतिको योजनाबद्ध कार्यान्वयनका लागि विशिष्टीकृत र बिषयगत कार्ययोजना ९एबिल या ब्अतष्यल० तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१.९.२ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनगर्दा यस नीतिलाइ आधारभुत मार्गदर्शनका रुपमा लिइनेछ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तर कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका आधारमा बहुवर्षीय कार्यक्रम र वजेटको तर्जुमा गरी श्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१.९.३ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तथा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरी सो को प्रतिवेदन अनुसार सुदृढीकरण गरिनेछ ।
१.९.४ यस नीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्खन एवं निर्णय पद्धतिलाई बैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको ब्यवस्था गरिनेछ ।
१.९.५ यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षबाट आउनेवाधा अवरोधको व्यवस्थापन गर्दै आपसी संवादबाट समस्याको समाधान गरिनेछ ।
१.९.६ कार्यान्वयनमा सार्वजनिक जवाफदेहीता र नागरिक उन्मुखता अभिवृद्धि गर्न नागरिक प्रति उत्तरदायी र सक्षम सेवा प्रवाह गर्ने तथा विकासात्मक अनुपोषण (Developmental Feedback) प्रणालीलाइ सुृदृढ तुल्याइनेछ र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।
१.९.७ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गरिने कार्यान्वयन समिक्षा गोष्ठी तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समिक्षा गरिनेछ ।