१.११ खारेजी र बचाउ

१.११ खारेजी र बचाउ

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ खारेज गरिएको छ । उक्त नीति बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यसै नीति बमाजिम भए गरेको मानिनेछ ।