अनुसूची–१ पहिरोको वर्गीकरण

अनुसूची–१ पहिरोको वर्गीकरण

अनुसूची–१
पहिरोको वर्गीकरण
(१.७.१६.१ संग सम्बन्धित)

सि.नं.       पहिरोको वर्गीकरण           पहिरो क्षेत्रको विवरण                कैफियत
१      बिस्तारै सर्ने पहिरो (Landslide)

बिस्तारै सर्ने पहिरो (Landslide) को फेद (Toe Point) देखि शिरान विन्दु (Crown Point)  सम्मको समतल दुरी (Horizontal Distance) (D) जति हुन्छ पहिरोको फेद देखि तल त्यति नै दुरी (Distance) जोडि(2D) सम्म जमिनको जोखिम क्षेत्र किटान गर्नु पर्ने ।साथै पहिरोको दाया वाया तथा शिरान तर्फ अवस्था हेरी १०० मिटरसम्मको परिधि जोखिम क्षेत्र किटान गर्ने (चित्र १A)

२ भीर पाखा भस्किने पहिरो (Slope Failure)

भीर पाखा भस्किने पहिरो (Slope Failure)को अवस्थामा पहिरोको फेदबाट शिरान विन्दु सम्मको उचाई (Vertical Height) (H) जति हुन्छ, पहिरोको फेद देखि थप त्यति नै दुरी (Distance) अथवा (2H) सम्म को समतल दुरी (Horizontal Distance) सम्मको जमिन जोखिम क्षेत्र किटान गर्नु पर्ने ।साथै पहिरोको दायां वायां तथा शिरान तर्फ अवस्था हेरी १०० मिटरसम्मको परिधि जोखिम क्षेत्र किटान गर्ने ( चित्र १B)
३ गेग्रान वहाव (Debris Flow)

गेग्रान वहाव (Debris Flow)को हकमा १० देखि २ डिग्री Gradient सम्म गेग्रान वगेर थुप्रन सक्ने र पंखा (Fan) प्रकृतिमा फैलिएर जाने भएको हुदा गेग्रान वहाव शुरु हुने विन्दु १० देखि २ डिग्री Gradient सम्म र ६० डिग्री कोणले ओगटने पंखा (Fan) क्षेत्रलाई जोखिम क्षेत्र किटान गर्नु पर्ने । (चित्र १C)