अनुसूची–२ पहिरो जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण

अनुसूची–२ पहिरो जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण

अनुसूची–२
पहिरो जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण
(१.७.१६.२ संग सम्बन्धित)

सि. नं.      पहिरो जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण       जमिनको प्रयोग        कैफियत
१            अति जोखिम क्षेत्र (Zone 1) (  चित्र १A, B, C) नयाँ वस्ती विकास नगर्ने ।

पूर्व सूचनाको आधारमा अति सतर्कता अपनाउनु पर्ने
२ सामान्य जोखिम क्षेत्र (Zone 2) (चित्र १ A, B, C) नया वस्ती विकास नगर्ने ।

पूर्व सूचनाको आधारमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने
३ न्यून जोखिम क्षेत्र (Zone 3) (चित्र १ A, B, C)     सतर्कता साथ वस्ती विकास, आर्थिक क्रियाकलाप                                                  तथा कृषि विकास गर्ने ।

पूर्व सूचनाको आधारमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने